Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZFW  EN  AWBZ  IN  VERBAND  MET  UITBREIDING  PERSONENKRING  AOW-GERECHTIGDEN  EN  SAMENSTELLING  ZIEKENFONDSRAAD

Versie 20 december 1995

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 093.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2591-2593, 2601.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 093 (130, 130a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 19 december 1995.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 695, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad. Inwerkingtreding: 29 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen van 65 jaar of ouder die een verzekeringsplichtig inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan 30 500,00 en die een partner hebben die geen pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet ontvangt, op te nemen in de verplichte ziekenfondsverzekering;
     dat het wenselijk is de toenemende omvang van de categorie van ouderen in zowel de samenleving als in de verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van de Ziekenfondsraad;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
A.
[MvT]
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt "uitkering" vervangen door: pensioen.
2. In subonderdeel 1 wordt "voor zover deze uitkering" vervangen door: indien dit pensioen.
3. Subonderdeel 2 wordt vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x