blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 093

Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

     Met de inwerkingtreding met ingang van 1 juli 1994 van de Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aanpassing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering (Stb. 1994, 465), de zogenoemde Wet-Van Otterloo, is een AOW-gerechtigde wiens AOW-uitkering, vermeerderd met zijn inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven, de inkomensgrens (voor 1994 vastgesteld op ƒ30 500,-) niet overschrijdt in beginsel verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Voor een AOW-gerechtigde met een eveneens AOW-gerechtigde partner geldt bovendien de voorwaarde dat beide partners individueel aan de voorwaarde dienen te voldoen dat de AOW-uitkering, vermeerderd met diens inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven, de gestelde inkomensgrens niet te boven gaat. Dit is in de formulering van het initiatief-wetsvoorstel verwoord als:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.