Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 231.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2541.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 231 (125, 125a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 19 december 1995.

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 704, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995). Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de bijlage, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, opnieuw dient te worden vastgesteld in verband met de wijziging per 1 januari 1995 van de salarissen van de rechterlijke ambtenaren en de rechterlijke ambtenaren in opleiding, alsmede dat het wenselijk is enkele merendeels technische verbeteringen aan te brengen in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI.
In artikel 1:1, tweede lid, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt na "procureur-generaal" ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.