Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 23 633.
Handelingen II 1994-1995, blz. 5816-5833, 5869-5891, 6104-6109, 6149.
Kamerstukken I 1995-1996, 23 633 (3, 3a, 3b, 3c).
Handelingen I 1995-1996, blz. 688-696.

 

 

WET van 18 januari 1996, Stb. 1996, 80, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen). Inwerkingtreding: 1 april 1996 (Stb. 1996, 185).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wijze waarop de kwaliteit van zorg, verleend door instellingen, van overheidswege wordt gewaarborgd, ingrijpend te wijzigen en dat derhalve nieuwe regels moeten worden gesteld;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  VI

Overige bepalingen

 

Art. 18.
De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 1, eerste lid, onderdeel e, wordt "erkend" vervangen door: toegelaten.
B.
In artikel 8a worden de woorden "erkend" en "erkenning" telkens vervangen door "toegelaten" onderscheidenlijk "toelating"; in de laatste volzin van het tweede lid vervalt "8b, 8d".
C.
Artikel 8b vervalt.
D.
Artikel 8c komt te luiden:
Art. 8c.
Een toelating wordt geweigerd:
a. met betrekking tot instellingen die een ziekenhuisvoorziening in de zin van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) in stand houden: voor zover de instelling niet voldoet aan de ingevolge die wet geldende voorschriften inzake spreiding en behoefte;
b. met betrekking tot de overige instellingen: voor zover de instelling niet voldoet aan de door Onze Minister vast te stellen voorschriften inzake spreiding en behoefte.
E.
Artikel 8d vervalt.
F.
In de artikelen 8e en 8f wordt telkens "erkenning" vervangen door: toelating.
G.
Artikel 8g komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.