Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 23 971.
Handelingen II 1995-1996, blz. 5 189.
Kamerstukken I 1995-1996, 23 971 (255, 255a).
Handelingen I 1995-1996, blz. 1597.

 

 

WET van 24 mei 1996, Stb. 1996, 302, houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van de socialezekerheidswetten in verband met de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen). Inwerkingtreding: 1 januari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op de uit de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen voortvloeiende brutering van lonen en uitkeringen per 1 januari 1998, wenselijk is om de gevolgen van de brutering voor de uitkeringen op grond van een aantal socialezekerheidswetten nader te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Beroepswet

 

Art. 23.
De Beroepswet wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.