blz. 1  

Kamerstukken II 1993-1994, 23 700

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

1 Algemeen
2 Bekendmaking (aanvulling afdeling 3.6)
3 Motivering (afdeling 3.7)
4 Subsidies (titel 4.2)
5 Beleidsregels (titel 4.4 [4.3])
6 Handhaving (hoofdstuk 5)
7 Mandaat en delegatie (titel 10.1)
8 Toezicht op bestuursorganen (titel 10.2)
9x Overgangs- en slotbepalingen
xBijlage
 

 

 blz. 2 

1. Algemeen


De Algemene wet bestuursrecht als aanbouwwet


     In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het eerste deel van de Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3) is uiteengezet dat de grondwettelijke opdracht tot het stellen van algemene regels van bestuursrecht (vgl. artikel 107, tweede lid, Grondwet) niet in één keer zal worden uitgevoerd. Doordat gekozen is voor een systeem van aanbouwwetgeving, zullen de onderdelen van de nieuwe wet in verschillende gedeelten ("tranches") tot stand worden gebracht. De eerste en de tweede tranche zijn op 1 januari 1994 in werking getreden (Stb. 1994, 1). Daarnaast is inmiddels bij de Staten-Generaal aanhangig een wetsvoorstel strekkende tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over het gebruik van de Nederlandse en de Friese taal in het bestuurlijk verkeer (Kamerstukken II 1993-1994, 23 543, nrs. 1-3) [zie Wet van 4 mei 1995, Stb. 1995, 302, red.].

 

Inhoud van de derde tranche


     Dit wetsvoorstel bevat de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Het omvat een zestal nieuwe onderwerpen, grotendeels in overeenstemming met de aankondiging in het tweede voortgangsrapport van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht. Deze onderwerpen zijn:
- mandaat en delegatie;
- toezicht op bestuursorganen (goedkeuring, vernietiging en schorsing van besluiten);
- subsidies;
- beleidsregels;
- toezicht op de naleving;
- bestuursdwang en dwangsom.

     Met de thans voorgestelde titel over subsidies wordt tevens uitvoering gegeven aan toezegging van het kabinet, gedaan bij de Tussenbalans 1991, om een algemene wettelijke regeling voor subsidieverstrekking tot stand te brengen en op te nemen in de Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II 1990-1991, 21 998, nr. 2, bijlage 3, blz. 22, alsmede Kamerstukken II 1990-1991, 22 150, nrs. 1-2, blz. 12-13, en Kamerstukken II 1991-1992, 22 150, nr. 5). Daarmee levert dit wetsvoorstel tevens een bijdrage aan het geïntegreerd subsidiebeleid van de rijksoverheid.

     Naast deze zes nieuwe onderwerpen worden op twee punten wijzigingen van het eerste gedeelte van de Algemene wet bestuursrecht voorgesteld die niet rechtstreeks samenhangen met de nieuwe onderwerpen. Zij houden daar echter toch verband mee, omdat bij de voorbereiding van de zes genoemde onderwerpen bleek dat wijzigingen die in bepaalde artikelen van de eerste tranche voor die onderwerpen gewenst waren beter een algemeen karakter konden krijgen. Veruit de belangrijkste van deze twee wijzigingen betreft de bepalingen inzake motivering. Deze bepalingen gelden thans alleen voor beschikkingen en zijn daarom opgenomen in hoofdstuk 4. Gebleken is dat zij voor besluiten in het algemeen behoren te gelden en daarom naar hoofdstuk 3 moeten worden overgebracht.

     De tweede wijziging betreft een tweetal kleinere aanvullingen van afdeling 3.6 (bekendmaking), waarvan de wenselijkheid bij de voorbereiding van het onderhavige wetsvoorstel is gebleken.

     Bij de keuze van de zes nieuwe onderwerpen hebben soortgelijke overwegingen een rol gespeeld als bij de keuze van onderwerpen in de voorgaande tranches: de behoefte aan harmonisatie en codificatie van het  blz. 3  onderwerp, het praktische belang van een uniforme regeling en de vraag of de stand van de wetgeving, jurisprudentie en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.