Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 22 358.
Handelingen II 1994-1995, blz. 3204-3245, 5193-5217, 5528-5554, 5697-5715, 5797-5799, 5802.
Kamerstukken I 1994-1995, 22 358 (299); 1995-1996, 22 358 (46, 46a, 46b).
Handelingen I 1995-1996, blz. 1608-1621, 1643-1656.

 

 

WET van 24 mei 1996, Stb. 1996, 370, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen (Wet op de orgaandonatie). Inwerkingtreding: 1 februari 1998, 1 maart 1998 en 1 september 1998 (Stb. 1998, 42).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in verband met artikel 11 van de Grondwet, wenselijk is met het oog op de rechtszekerheid van de betrokkenen, ter bevordering van het aanbod en de rechtvaardige verdeling van geschikte organen en ter voorkoming van handel in organen bij wet regelen te stellen omtrent het ter beschikking stellen van organen ten behoeve van in het bijzonder de geneeskundige behandeling van anderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Slotbepalingen

 

Art. 33.
1. In de Wet op de lijkbezorging worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.
De eerste volzin van artikel 71, eerste lid, komt te luiden: Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserverende bewerking die niet is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge de Wet op de orgaandonatie.
B.
In artikel 72, eerste lid, vervallen de woorden "of kunnen daaruit delen ten behoeve van transplantatie worden verwijderd".
C.
In de aanhef van artikel 73, eerste lid, vervallen de woorden "ten aanzien van sectie".
D.
Artikel 75 komt te luiden:
Art. 75.
Het verrichten van sectie geschiedt door een arts, nadat deze zich er van tevoren van heeft vergewist dat het intreden van de dood door een andere arts is vastgesteld en aan de vereisten, geldend ingevolge de artikelen 72 en 74, is voldaan.
E.
Artikel 76, tweede lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.