Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 24 606.
Handelingen II 1995-1996, blz. 6084-6123, 6252-6265, 6342-6352, 6438-6439.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 606 (310, 310a, 310b); 1996-1997, 24 606 (1, 1a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 24 september 1996.

 

 

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen). Inwerkingtreding: 2 oktober 1996 (Stb. 1996, 479); 1 januari 1997 (Stb. 1996, 567); 1 januari 2001 (Stb. 2000, 341 en 436).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, onder te brengen in de aanspraken op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, te regelen dat de Ziekenfondsraad tijdelijk tot taak heeft verzorgingshuizen, alsmede enige activiteiten van deze instellingen, te subsidiëren en enige daarmee verband houdende onderwerpen te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  XI

Overgangs- en slotbepalingen in verband met de intrekking van de Wet op de bejaardenoorden

 

Art. 32.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6, derde lid, eerste zin, komt te luiden:
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan als voorwaarde voor het verkrijgen van een verstrekking worden gesteld dat de verzekerde bijdraagt in de kosten daarvan: de bijdrage kan verschillen naargelang de groep waartoe de verzekerde behoort en de zorg die verstrekt wordt en mede afhankelijk gesteld worden van het inkomen van de verzekerde en diens echtgenoot.
B.
In artikel 8h wordt na "van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is getroffen" toegevoegd: of een omzetting van capaciteit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen is gerealiseerd.
C.
Na artikel 9 worden twee artikelen toegevoegd, luidende:
Art. 9a.
-1. Burgemeester en wethouders voorzien erin dat ten behoeve van de inwoners van hun gemeente er in hun gemeente een onafhankelijk indicatieorgaan werkzaam is dat kosteloos beoordeelt of een inwoner in aanmerking komt voor één van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van het orgaan, waaronder de heroverweging van beoordelingen als bedoeld in het eerste lid en gegevens die Onze Minister voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs behoeft. Deze regels zijn zodanig dat wordt gewaarborgd dat beoordelingen en heroverwegingen onafhankelijk geschieden.
Art. 9b.
-1. Verzekerden kunnen hun aanspraken op vormen van zorg, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, eerst tot gelding brengen indien zij een advies hebben overgelegd van het in dat artikel bedoelde orgaan waaruit blijkt dat zij op die zorg zijn aangewezen.
-2. In afwijking van het eerste lid worden er bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld voor gevallen waarin het advies niet afgewacht kan worden.
-3. Voor andere vormen van zorg dan die ingevolge artikel 9a, eerste lid, kan de aanspraak slechts tot gelding worden gebracht voor zover de verzekerde, gelet op zijn behoefte en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening, redelijkerwijs daarop naar aard, inhoud en omvang is aangewezen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld door wie en op welke wijze wordt vastgesteld of de verzekerde aangewezen is op een bepaalde vorm van zorg. Deze regels zijn zodanig dat wordt gewaarborgd dat de vaststelling onafhankelijk geschiedt.
D.
De artikelen 81 tot en met 96 vervallen.

 

Art. 34.
Artikel 39 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het eind van onderdeel c wordt aan het eerste lid een onderdeel d toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.