Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 24 770.
Handelingen II 1996-1997, blz. 637.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 770 (40, 40a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 12 november 1996.

 

 

WET van 14 november 1996, Stb. 1996, 562, tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (Arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek). Inwerkingtreding: 1 april 1997 (Stb. 1997, 37).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (Arbeidsovereenkomst) en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  IV

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 2.
Artikel 4 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gewijzigd als volgt:
A.
In het eerste lid wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: als bedoeld in artikel 1639 van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek.
B.
In het eerste en derde lid wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek" steeds vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 3.
Artikel 4 van de Ziektewet wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.