Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 24 553.
Handelingen II 1995-1996, blz. 5495-5496, 5585-5587, 5589.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 553 (319, 319a, 319b); 1996-1997, 24 553 (4, 4a).
Handelingen I 1996-1997, blz. 91-114.

 

 

WET van 21 oktober 1996, Stb. 1996, 577, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet). Inwerkingtreding: 1 januari 1997 (Stb. 1996, 579).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Wijzigingen in enkele wetten

 

Art. 27.
Onderdeel B, onder 1, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.