Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANPASSING  LOON-  EN  INKOMSTENBELASTING  C.A.  1997

Versie 13 december 1996

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 051.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2590-2598, 2643-2644.
Kamerstukken I 1995-1996, 25 051 (108, 108a)
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering van 11 december 1996.

 

 

WET van 13 december 1996, Stb. 1996, 655, houdende aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997). Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en in samenhang daarmee enige andere wetten aan te passen, met het oog op vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
In de Coördinatiewet Sociale Verzekering worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.1. In artikel 6, eerste lid, onderdeel s, wordt "artikel 34a" vervangen door: artikel 31, tweede lid, onderdeel f.
A.2. In het eerste lid, onderdeel v, wordt "de waarde daarvan" vervangen door: de waarde welke daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend.
A.3. In het eerste lid wordt na onderdeel w, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x