Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  OSV  EN  ENKELE  ANDERE  WETTEN

Versie 19 december 1996

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 25 148.
Handelingen II 1996-1997, zie vergadering d.d. 12 december 1996.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 148 (121, 121a).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 17 december 1996.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten te wijzigen voor het geval dat het wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en het wetsvoorstel Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 niet op 1 januari 1997 tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1996 ingediende voorstel van wet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Kamerstukken II 1995-1996, 24 877) niet op 1 januari 1997 tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt artikel 118 van de Organisatiewet sociale verzekeringen vervangen door:
Art. 118.
Hoofdstuk IV van deze wet vervalt met ingang van 1 maart 1997.

 

Art. II.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 8 oktober 1996 ingediende voorstel van wet houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (Kamerstukken II 1996-1997, 25 047) niet op 1 januari 1997 tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel XVI wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x