blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 148

Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitvoering van de motie-Adelmund c.s. met betrekking tot de herbeoordeling van 45-plussers
3 Inkoopartikelen Veegwet
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Op 9 september jl. werd het wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) (Kamerstukken II 1995-1996, 24 877) bij de Tweede Kamer ingediend. Op 8 oktober 1996 volgde het wetsvoorstel Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (IOsv 1997) (Kamerstukken II 1996-1997, 25 047). Deze wetsvoorstellen zijn op 28 november 1996 door de Tweede Kamer aanvaard. Voor beide wetsvoorstellen streefde het kabinet naar een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 1997. Eén van de belangrijke redenen die daaraan ten grondslag lagen was dat in de huidige Organisatiewet sociale verzekeringen is bepaald dat hoofdstuk IV van die wet met ingang van die datum zal komen te vervallen. Zonder nieuwe regelgeving zou dit met zich brengen dat het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica), dat op dit moment een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen, van zijn wettelijke taken zou worden ontheven, zonder dat daar iets voor in de plaats zou komen. Daarom was in beide eerder genoemde wetsvoorstellen neergelegd dat de taken van het Tica per 1 januari 1997 zouden worden overgenomen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv).

     Inmiddels is duidelijk geworden dat de wetsvoorstellen Osv 1997 en IOsv 1997 niet met ingang van 1 januari in werking zullen treden. Naar verwachting zal dit met ingang van 1 maart 1997 wel het geval kunnen zijn. Om te voorkomen dat er tussen 1 januari en 1 maart 1997 een periode komt te liggen waarin geen coördinatie en afstemming van de uitvoering van de werknemersverzekeringen plaatsvindt, wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld het Tica tot 1 maart 1997 voort te laten bestaan.

     Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel een tweetal zaken uit het wetsvoorstel IOsv 1997 overgenomen waarvan inwerkingtreding met ingang van 1 januari 1997 noodzakelijk is. Het betreft allereerst de uitvoering van de motie Adelmund c.s. met betrekking tot de herbeoordeling van 45-plussers. Daarnaast betreft het het zogenaamde inkoopartikel uit de Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere  blz. 2  wijziging van een aantal

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.