Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 749.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2276-2277.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 749 (83, 83a, 83b, 83c, 83d).
Handelingen I 1996-1997, zie de vergadering d.d. 4 februari 1997.

 

 

WET van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel). Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wetten aan te passen dan wel in te trekken met het oog op de opheffing van het bestaande adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen in enkele wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelenrelevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  10

Sociale zaken en werkgelegenheid

 

Art. LXXXIX.
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Het opschrift van hoofdstuk IX komt te luiden: Uitvoering en toezicht.
B.
Paragraaf 3 van hoofdstuk IX vervalt.

 

Art. XC.
Indien het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 1995 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet 1996) (Kamerstukken II 1995-1996, 24 450, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede "of uit eigen beweging".
2. Het tweede lid vervalt en het derde lid wordt tot tweede lid vernummerd.

 

 

HOOFDSTUK  11

Volksgezondheid, welzijn en sport

 

Art. CI.
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.