Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 245.
Handelingen II 1995-1996, blz. 5884-5911, 6044-6045.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 245 (287); 1996-1997, 24 245 (3, 3a, 3b, 3c).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 11 maart 1997.

 

 

WET van 13 maart 1997, Stb. 1997, 139, houdende bepalingen met betrekking tot de militaire dienstplicht alsmede wijziging van enige wetten en overgangsrecht (Kaderwet dienstplicht). Inwerkingtreding: 1 mei 1997 (Stb. 1997, 163), zie artikel 71.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ingevolge artikel 98, derde lid, eerste volzin, en het additionele artikel XXX van de Grondwet regels te stellen met betrekking tot de bevoegdheid tot opschorting van de oproeping van dienstplichtigen in werkelijke dienst en de oproeping van dienstplichtigen in buitengewone omstandigheden; dat het voorts gewenst is de afzonderlijke regelingen op het gebied van de dienstplicht samen te voegen tot een Kaderwet dienstplicht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

 

ยง 2.  Wijziging regelgeving

 

Art. 42. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, ten eerste, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen wordt na "beschouwd" toegevoegd: dan wel hij die dienstplichtige is in de zin van de Kaderwet dienstplicht.

 

Art. 48. Algemene wet bestuursrecht
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 8:1, tweede lid, wordt de zinsnede "of een dienstplichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen" vervangen door: of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht.
B.
Artikel 8:4 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.