MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 368, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 368, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 368, nr. 4 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 368, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 368, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 1996-1997, blz. 6499-6519
- Handelingen II 1996-1997, blz. 6627-6630
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 368, nr. 304 (verslag)
- Kamerstukken I 1996-1997, 25 368, nr. 304a (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1996-1997, blz. 1922-1935

 

 

 

WET van 2 juli 1997, Stb. 1997, 305, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om rechthebbenden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering niet langer medeverzekerd te doen zijn in de ziekenfondsverzekering; dat in verband daarmee artikel 4 van de Ziekenfondswet wordt gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet wordt na "worden onderhouden" toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.