blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 188

Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorbereiding van het wetsvoorstel
3 Strekking van het wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m III
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

Inleiding


     Ingevolge artikel IV van onderdeel 6 "Overgangs- en slotbepalingen" van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet en andere wetten alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) (Stb. 1993, 650) is afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen: Awb) gedurende drie jaren na de datum van inwerkingtreding van die wet (dus tot 1 januari 1997) niet van toepassing op bepaalde geschillen.
     Voor zover hier van belang, betreft deze uitzondering de geschillen over besluiten op grond van onder andere de Ziekenfondswet (verder te noemen: Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (verder te noemen: AWBZ) inzake aanspraken (op verstrekkingen onderscheidenlijk zorg) en daarmee overeenkomende uitkeringen.
     Ingevolge het tweede lid van artikel IV blijft afdeling 7.1 van de Awb voorts ook na 1 januari 1997 nog buiten toepassing ten aanzien van geschillen over dergelijke besluiten indien vóór die datum een voorstel van wet is ingediend inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 ten aanzien van die besluiten. In het laatste geval - en dus met de indiening van dat wetsvoorstel vóór 1 januari 1997 - blijft afdeling 7.1 buiten toepassing totdat die wet in werking treedt of tot de dag waarop vaststaat dat het voorstel van wet niet tot wet zal worden verheven.

     Op grond van de artikelen 74 van de Zfw en 58 van de AWBZ geldt thans - in plaats van de bezwaarschriftprocedure - een andere verplichte voorprocedure voor belanghebbenden die overwegen een beroep in te stellen tegen een beschikking betreffende een aanspraak of een daarmee overeenkomende uitkering, de zogenaamde adviesprocedure. Daarmee onderscheiden de Zfw en de AWBZ zich van de andere wetten waarvoor de bezwaarschriftprocedure tijdelijk buiten toepassing is verklaard en die geen voorprocedure kennen.

      blz. 2  De adviesprocedure houdt in dat belanghebbende, alvorens

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.