Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 788.
Handelingen II 1996-1997, blz. 4455-4474, 4860-4877, 5103-5110, 5166-5188, 5314.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 788 (263, 263a, 263b, 263c).
Handelingen I 1997-1998, blz. 58-63.

 

 

WET van 24 oktober 1997, Stb. 1997, 515, houdende regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen). Inwerkingtreding: 14 november 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de regulering van de bijzondere verrichtingen zoals omschreven in de Wet ziekenhuisvoorzieningen, een gradatie aan te brengen en de desbetreffende regels, tezamen met die inzake ontwikkelingsgeneeskunde, in een afzonderlijke wettelijke regeling onder te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK V

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 19.
In artikel 17, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet wordt "artikel 18c, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.