Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 25 185.
Handelingen II 1996-1997, blz. 7233-7239.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 158 (342); 1997-1998, 25 185 (47).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 4 november 1997.

 

 

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 526, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 695).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de provincies, deze regels op te nemen in de Financiële-verhoudingswet en daartoe deze wet en andere wetten te wijzigen en regels te stellen inzake de invoering van deze nieuwe regels;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijziging van enkele wetten

 

§ 1.3.  Wijziging Algemene wet bestuursrecht

 

Art. 3.
Onderdeel 3 van onderdeel B van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.