Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  GE¤NTEGREERD  MIDDELENBEHEER

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1996-1997, 25 342

Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (ge´ntegreerd middelenbeheer)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Redenen voor ge´ntegreerd middelenbeheer
3 Vormgeving van het ge´ntegreerd middelenbeheer
3.1 Betrokken fondsen
3.2 Oplossingsrichtingen
3.3 Ge´ntegreerd middelenbeheer
4 Effecten van ge´ntegreerd middelenbeheer
4.1 EfficiŰntievoordelen
4.2 Normvermogens
4.3 EMU-schuld
5 Ge´ntegreerd middelenbeheer in relatie tot het karakter van de wettelijke sociale verzekeringen
xArtikelsgewijs
xxv Artikelen I t/m VI
xBijlage
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In de Miljoenennota 1997 (Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 62) en de memorie van toelichting op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 XV, nr. 2, blz. 9) heeft de regering aangegeven het beheer van de middelen van de volksverzekeringsfondsen en de werknemersverzekeringsfondsen te willen integreren met het middelenbeheer van het Rijk door die fondsen een rekening-courantverhouding met het Rijk te laten aangaan. Het onderhavige wetsvoorstel regelt deze integratie van het middelenbeheer. Deze memorie van toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven waarom de regering tot integratie van het middelenbeheer wenst over te gaan. In hoofdstuk 3 worden mogelijke varianten besproken en beschreven voor welke vormgeving de regering heeft gekozen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de financiŰle effecten van ge´ntegreerd middelenbeheer. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 kort ingegaan op de relatie tussen sociale verzekeringen en het ge´ntegreerd middelenbeheer.

 

2. Redenen voor ge´ntegreerd middelenbeheer


     Hoewel de sociale verzekeringen op basis van een omslagstelsel worden gefinancierd, vindt toch fondsvorming plaats. Dit is noodzakelijk omdat een zuiver omslagstelsel waarbij ontvangsten en uitgaven compleet synchroon verlopen in de praktijk niet mogelijk is. Er wordt gestreefd naar een per fonds zo efficiŰnt mogelijke besteding en beheer van de gelden die met de sociale verzekeringen gemoeid zijn. Ook de vormgeving van het middelenbeheer en de geldstromen van de gelden bij de sociale fondsen dient zo efficiŰnt mogelijk te zijn. De laatste keer dat aan het verbeteren van die efficiŰntie uitvoerig aandacht is besteed, was in het SER-rapport [SER: Sociaal-Economische Raad, red.] Informatiestromen en reservevorming in de sociale verzekeringen, 1979, nr. 10 (Comed-rapport). De voorstellen tot efficiŰntieverbetering uit dat rapport werden in de praktijk gebracht en vormen de basis voor de wijze waarop momenteel het middelenbeheer wordt vormgegeven. In dat rapport werd het toen al staande beleid dat fondsen uitsluitend via het eigen vermogen in hun liquiditeitsbehoeften mogen rblz.|2| voorzien als uitgangspunt genomen. In 1990 is met de Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen het op dat rapport gebaseerde huidige institutionele kader voor geldstromen en middelenbeheer van de sociale fondsen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x