Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 447.
Handelingen II 19971998, blz. 689-708, 1809-1823, 1916-1918.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 447 (123, 123a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 1997.

 

 

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 728, houdende eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee jaar doch minder dan vijf jaar hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen). Inwerkingtreding: 30 december 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het veteranenbeleid wenselijk is regels te stellen inzake een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalige uitkering door het Rijk aan militairen die meer dan twee doch minder dan vijf jaar als dienst- of reserveplichtige, als oorlogsvrijwilliger dan wel als schutterplichtige bij de krijgsmacht van het Koninkrijk hetzij tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan wel in het voormalig Nederlands-IndiĆ«, in Korea of in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, in werkelijke dienst zijn geweest en daarvoor in de overheidspensioenwetgeving, dan wel krachtens een pensioenvervangende of in een pensioengerelateerde uitkeringsregeling, geen financiĆ«le compensatie hebben ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 8.
Aan artikel 43, tweede lid, van de Algemene bijstandswet wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.