Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 25 692.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2249.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 692 (139, 139a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering van 16 december 1997.

 

 

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 735, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Inwerkingtreding 1 januari 1998, zie artikel XXV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties in enkele belasting- en daarmee samenhangende wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVI.
In artikel 15 van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt, onder vernummering van het vijfde tot en met het achtste lid tot onderscheidenlijk zesde tot en met negende lid, na het vierde lid ingevoegd:
-5. Zolang de ontvanger met de zorg voor de invordering is belast, kan hij een vordering doen op grond van artikel 19 van de Invorderingswet 1990, alsmede verrekenen op grond van artikel 24 van die wet.

 

Art. XVIII.
In de Wet sociale werkvoorziening worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.
In artikel 32 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan onderdeel A wordt toegevoegd: Voorts worden de onderdelen f tot en met i verletterd tot e tot en met h.
2. Aan onderdeel B wordt toegevoegd: Voorts worden de aanduidingen "f", "g", "h" en "i" vervangen door onderscheidenlijk: e, f, g en h.
B.
In artikel 34 wordt "vervalt "e,"" vervangen door: wordt "c, d, e, g en i" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.