Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 24 800.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2276, 2393.
Kamerstukken I 1997-1998, 24 800 (154).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 1997.

 

 

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 737, tot wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke boeten). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 739).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten te wijzigen in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVIII.
In artikel 17, derde lid, van de Co├Ârdinatiewet sociale verzekering wordt "verhoging" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.