Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 25 189.
Handelingen II 1996-1997, blz. 5973-5983, 6015-6016.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 189 (286); 1997-1998, 25 189 (1).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 22 en 23 december 1997.

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie. Inwerkingtreding: 1 april 1998 (Stb. 1998, 127).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie noodzakelijk is een aantal wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  VII

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 1.
In artikel 35, eerste lid, onderdeel b, van de Ziektewet wordt de zinsnede "wettige of natuurlijke kinderen" vervangen door: kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond.

 

Art. 2.
In artikel 18, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet wordt de zinsnede "wettige of natuurlijke kinderen" vervangen door: kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond.

 

Art. 3.
In artikel 51, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene nabestaandenwet wordt de zinsnede "wettige of natuurlijke kinderen" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.