blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 687

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Situering van het wetsvoorstel
3 Achtergrond van de voorgestelde maatregelen
4 Gevolgen in aantallen verzekerden en financiële gevolgen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit voorstel van wet strekt ertoe de navolgende maatregelen in de ziekenfondsverzekering te realiseren:

     a. Het waarborgen dat ieder die ziekenfondsverzekerd is bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd daarna ziekenfondsverzekerd blijft ("blijf zitten waar je zit").

     Met deze maatregel wordt een einde gemaakt aan de in brede kring als onrechtvaardig ervaren situatie die was ontstaan na de inwerkingtreding van de Wet-Van Otterloo, waarbij mensen die langdurig ziekenfondsverzekerd zijn geweest, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangewezen raken op een voor hen veelal relatief dure particuliere ziektekostenverzekering.

     b. Het openen van de mogelijkheid voor particulier verzekerden van 65 jaar of ouder om op vrijwillige basis toe te treden tot de ziekenfondsverzekering. Voorwaarde daarbij is dat het belastbaar gezinsinkomen lager is dan ƒ38 300,- per jaar (opting-in 65+).

     In beginsel blijven personen die bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd particulier verzekerd zijn nadien aangewezen op die verzekeringsvorm. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen met een laag belastbaar gezinsinkomen. Dezen krijgen de mogelijkheid om op hun verzoek onder de ziekenfondsverzekering te worden gebracht.

     c. Het verbreden van het inkomensbegrip dat voor toetsing aan de onder punt b bedoelde inkomensgrens wordt gehanteerd. Daardoor zullen ook inkomsten uit onder meer vermogen en lijfrente gaan meetellen (verbreed inkomensbegrip).

     Onder de Wet-Van Otterloo werd voor de beoordeling van de verzekeringsplicht van personen van 65 jaar of ouder alleen rekening gehouden met inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven. Ander inkomen zoals rente of termijnen van lijfrenten  blz. 2  bleven buiten beschouwing. Hierdoor kon het voorkomen dat personen met een hoog belastbaar inkomen ziekenfondsverzekerd werden (ook wel aangeduid als de miljonairsproblematiek). Door het te hanteren verbrede inkomensbegrip zal dit niet langer

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.