blz. 1  

Kamerstukken II 1995-1996, 24 419

Wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Indexering Zfw-loongrens voor werknemers
2 Wijziging van artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

1. Indexering Zfw-loongrens voor werknemers


     In het huidige artikel 3a van de Ziekenfondswet (Zfw) is bepaald dat het bedrag van de loongrens, bedoeld in artikel 3 van de Zfw, jaarlijks wordt aangepast aan de hand van de mutatie in het indexcijfer der lonen.
     In het tweede lid van artikel 3a van de Zfw is vastgelegd dat in een algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat te verstaan is onder het indexcijfer der lonen en tevens welke looncomponenten bij de loongrensaanpassing buiten beschouwing blijven.
     In het Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen 1985 is geregeld dat onder indexcijfer der lonen wordt verstaan het indexcijfer van regelingslonen per week en per maand (inclusief spaarloon, vakantietoeslag en andere uitkeringen) van volwassen werknemers in het particulier bedrijf, zoals dat op basis van het jaar 1980 wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
     Schoning van looncomponenten bij de loonindexering - die in een aantal socialezekerheidswetten werd toegepast - had betrekking op beloningscomponenten waarvan het ongewenst werd bevonden dat deze de ontwikkeling van minimumloon en sociale uitkeringen zouden beïnvloeden. Het hanteren van de geschoonde loonindex is voor de aanpassing van de Ziekenfondswetloongrens ingevoerd met ingang van 1 januari 1981.

     Ten aanzien van de herziening van het minimumloon en uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid is met de komst van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid gekozen voor een ander indexeringssysteem (Wet van 14 november 1991 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal socialezekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking (Stb. 1991, 624)). Een gevolg daarvan is geweest dat in de regelen met betrekking tot bedoeld minimumloon en de uitkeringen de bepalingen zijn komen te vervallen waarin was geregeld welke componenten bij de herziening van minimumloon en uitkeringen buiten beschouwing werden gelaten. Het  blz. 2  CBS, dat de bedoelde componenten berekende, is met die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.