blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 641

Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Wijziging/intrekking WWV
3 Gezamenlijke huishouding
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk I. Wijziging Wet Werkloosheidsvoorziening en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten
  Artikelen I t/m XIV
Hoofdstuk II. Intrekking Wet Werkloosheidsvoorziening en daarmee verband houdende wijziging van de Beroepswet
  Artikelen XV en XVI
Hoofdstuk III. Gezamenlijke huishouding
  Artikelen XVII t/m XXXII
Hoofdstuk IV. Andere wijzigingen
  Artikelen XXXIII t/m LXXI
Hoofdstuk V. Slotbepalingen
xx Artikel LXXII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij Wet van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen), hierna te noemen de Veegwet 1996, zijn knelpunten en misverstanden opgelost die zijn ontstaan door de grote wetgevende operaties die in, met name, de jaren 1993, 1994 en 1995 hun beslag hebben gekregen. In dat verband ging het met name om de Wet van 26 februari 1992, Stb. 1992, 82, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume), de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA), de Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ) en de Wet van 22 december 1994, Stb. 1994, 955, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW), hierna te noemen de Wet aanscherping referte-eisen WW).

     Sindsdien is er weer een aantal wetten tot stand gekomen die ingrijpende wijzigingen hebben aangebracht in de socialezekerheidswetgeving. Ik wijs daarbij met name op de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), de Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan, verder te noemen de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid, en de Algemene nabestaandenwet (Anw). Daarnaast zijn er ook allerlei andere wetten wier invoering doorwerkt in de socialezekerheidswetten, zoals de  blz. 2  Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (Arbeidsovereenkomst) en de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996.

     Met name het - gedeeltelijk - gelijktijdig naast elkaar lopen van wetgevingstrajecten heeft een aantal technische onjuistheden en misverstanden veroorzaakt. Daarnaast is door het feit dat de daadwerkelijke uitvoering van een aantal wetten inmiddels - geheel of gedeeltelijk - ter hand is genomen een aantal technische onvolkomenheden naar voren gekomen. Deze onvolkomenheden zijn door het toenmalige Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar voren gebracht.
     Er is voor gekozen om, in navolging van de Veegwet 1996, de wijzigingen, die op wetsniveau noodzakelijk zijn om vorenbedoelde knelpunten op te lossen, middels één wet tot stand te brengen. Bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk IV van het wetsvoorstel.
     Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in dit wetsvoorstel ook enkele andere wijzigingen onder te brengen. Enerzijds is dit de wijziging en de intrekking op een later tijdstip van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten. Anderzijds is dit een aanpassing van de bepalingen inzake het voeren van een gezamenlijke huishouding in de socialeverzekeringswetten. Deze wijzigingen zijn opgenomen in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.