Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ABW  IN  VERBAND  MET  VOORTGANG  BESTRIJDING  ARMOEDE  EN  SOCIALE  UITSLUITING

Versie 24 december 1997

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 697.
Handelingen II 1997-1998, blz. 2299-2300, 2393.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 697 (148, 148a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergaderingen d.d. 22 en 23 december 1997.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 791, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Inwerkingtreding: 1 april 1998 (Stb. 1997, 792).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen met het oog op de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de aanhef wordt "21 jaar of ouder" vervangen door: 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar.
2. In onderdeel c wordt "gehuwden" vervangen door: gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan 65 jaar.
3. Onder plaatsing van de aanduiding "-1." voor de tekst wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
-2. Voor belanghebbenden van 65 jaar of ouder is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande: 1423,70;
b. een alleenstaande ouder: 1823,21;
c. gehuwden waarvan beide echtgenoten 65 jaar of ouder zijn: 2030,90;
d. gehuwden waarvan een echtgenoot 65 jaar of ouder is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar: 2009,47.
B.
[MvT]
In artikel 33, eerste lid, wordt "een alleenstaande, of een alleenstaande ouder, van 21 jaar of ouder" vervangen door: een alleenstaande jonger dan 65 jaar of een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar,.
C.
[MvT]
In artikel 34 wordt na "gehuwden" ingevoegd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x