Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

AANPASSINGSWET  NIEUWE  EN  GEWIJZIGDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN  ["AANPASSINGSWET  PEMBA"]

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1996-1997, 25 415

Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen VII t/m XXVI
xBijlage: Overzicht van de gewijzigde wetten en wetsvoorstellen
 

 

 

Algemeen

 

     Het voorliggende wetsvoorstel vloeit voort uit een zestal in 1996 bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakte voorstellen van wet. Het gaat hierbij om de volgende voorstellen:
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Kamerstukken II 1995-1996, 24 698);
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Kamerstukken II 1995-1996, 24 758);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Kamerstukken II 1995-1996, 24 760);
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken II 1995-1996, 24 776);
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Kamerstukken II 1995-1996, 24 877); en
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Kamerstukken II 1996-1997, 25 047).
     Al deze wetsvoorstellen zijn inmiddels tot wet verheven. De twee laatstgenoemde wetten zijn in werking getreden met ingang van 1 maart 1997. De beoogde datum van inwerkingtreding van de vier eerstgenoemde wetten is 1 januari 1998.

     Met de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) wordt de premie voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voorheen opgebracht door werknemers, een werkgeverspremie. De werkgever betaalt een basispremie, die voor alle werkgevers gelijk is, en daarboven een gedifferentieerde premie, waarvan de hoogte afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidsrisico in zijn bedrijf. In de Pemba wordt tevens werkgevers de mogelijkheid geboden tot eigen risico dragen. Zij dragen alsdan voor de eerste vijf jaar arbeidsongeschiktheid van hun werknemers de lasten van de WAO-uitkering. Werkgevers die eigenrisicodrager worden, zijn de gedifferentieerde premie niet verschuldigd. Met het oog op rblz.|2| een effectieve invoering van premiedifferentiatie en eigen risico dragen is de verzekering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) voor werknemers geļncorporeerd in de WAO. De AAW wordt ingetrokken en voor niet-werknemers komen twee wettelijke regelingen inzake geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)) en voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)). De als gevolg van de wijziging in het financieringsregime noodzakelijke overgang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x