Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 615.
Handelingen II 1996-1997, blz. 6036-6078, 6284-6298, 6313-6314, 7085-7098, 7191-7194.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 615 (331); 1997-1998, 24 615 (81, 81a, 81b).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 10 februari 1998.

 

 

WET van 14 februari 1998, Stb. 1998, 107, tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (Arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 4 maart 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de effectiviteit van de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen alsmede de werknemers bescherming te bieden tegen het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en dat in verband hiermee enkele wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden en in het Burgerlijk Wetboek dienen te worden aangebracht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
Indien het bij koninklijke boodschap van 17 juni 1996 ingediende voorstel van Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken II 1995-1996, 24 776) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt artikel XLII van dat voorstel van wet als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.