Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 438.
Handelingen II 1997-1998, blz. 3363.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 438 (229).
Handelingen I 1997-1998, blz. 843.

 

 

WET van 14 februari 1998, Stb. 1998, 124, houdende Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland. Inwerkingtreding: 1 juli 1998 (Stb. 1998, 287).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de bevordering van de samenhang en verbetering van de prioriteitenstelling met betrekking tot projecten, experimenten, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg wenselijk is een organisatie op te richten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

ยง 7.  Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 22.
De Wet financiering volksverzekeringen wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 39, derde lid, onderdeel f, vervalt.
B.
Artikel 39, derde lid, onderdeel g, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.