Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 25 753.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4297.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 753 (265, 265a).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 24 maart 1998.

 

 

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 184, tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers. Inwerkingtreding: 1 juni 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de termijn voor het bewaren van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te verkorten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
     In de Algemene wet bestuursrecht komen in artikel 4:69, tweede lid, de woorden "tien jaren" te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.