blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 233

Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
1.1 Het koppelingsbeginsel
1.2 De verhouding tussen het koppelingsbeginsel en het beleid ten aanzien van langdurig illegalen
1.3 Voortraject
2 Grondbeginselen van het voorstel
2.1 Genuanceerde uitwerking
2.2 De onvoorwaardelijk toegelatenen en de vrij circulerende gemeenschapsonderdanen
2.3 De voorwaardelijk toegelatenen
2.4 De procederenden, de kortverblijvers en de beleidsmatig onuitzetbaren
2.5 Het eigenlijke koppelingsartikel
2.6 Het verblijfsrecht of de rechtmatigheid van het verblijf moet blijken uit een bescheid
2.7 Drie uitzonderingen
3 Reeds aanhangige en tot stand gebrachte koppelingen
4 Logistieke voorwaarden
5 Financiering van medische zorg in acute noodsituaties
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXIII
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


1.1. Het koppelingsbeginsel


     Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot de introductie van een "koppelingsbeginsel" als algemeen principe van Nederlands vreemdelingenrecht. Het koppelingsbeginsel, zoals het ten grondslag ligt aan het voorliggende wetsvoorstel, komt erop neer dat niet-toegelaten vreemdelingen die hier niettemin bestendig verblijven - in de wandeling [in de wandelgangen, red.] worden deze vreemdelingen wel als "illegalen" aangeduid - en vreemdelingen "in procedure" in het algemeen verstoken moeten blijven van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen ten laste van de collectieve middelen. De term "illegalen" heeft in dit verband een specifieke technisch-vreemdelingenrechtelijke betekenis. Het gaat erom dat de te Nederland verblijvende vreemdeling "toelating" had moeten aanvragen, terwijl hij hetzij dit - wederrechtelijk - heeft nagelaten, dan wel dat zijn aanvraag om toelating onherroepelijk is afgewezen door het bevoegd gezag.

     Genoemd koppelingsbeginsel kan slechts uitzondering lijden als de wettelijke regeling waarop de aanspraak op de verstrekking, voorziening of uitkering is gegrond het tegendeel uitdrukkelijk bepaalt. Dat laatste dient ten aanzien van de illegale vreemdeling in het algemeen uiteraard nooit het geval te zijn. Voorts moeten deze "illegalen" en "procederenden" in beginsel uitgesloten zijn van het verkrijgen van aanspraak op vergunningen en ontheffingen, waardoor de schijn in het leven wordt geroepen dat zij inderdaad onherroepelijk toegelaten zijn. Ook dit beginsel kan uitzondering lijden. Maar dan moet dat wel uitdrukkelijk bepaald zijn bij het wettelijk voorschrift - dat behoeft niet noodzakelijkerwijs de wet in formele zin te zijn waarin de aanspraak in algemene termen erkend wordt - waarop de aanspraak in concreto berust.


Het koppelingsbeginsel is gericht op twee doeleinden.

     1. Voorkomen moet worden dat illegale vreemdelingen feitelijk doordat zij verstrekkingen en uitkeringen kunnen krijgen waarbij geen verblijfspositietoets wordt aangelegd door de administratie in staat worden  blz. 2  gesteld tot voortzetting van hun wederrechtelijk verblijf. Het uitblijven van een horizontaal en consequent gehanteerde verblijfspositietoets frustreert de realisering van het principe van het ge├»ntegreerd vreemdelingenbeleid: a. wie als vreemdeling hier wil verblijven, moet toelating aanvragen; b. wie niet is toegelaten, dient Nederland onverwijld te verlaten. Dat principe is verwoord in artikel 15e van de Vreemdelingenwet. Het vestigt ten laste van de niet-toegelatene een verplichting tot onmiddellijk vertrek. Met dat beginsel is niet te verenigen dat de vertrekplichtige vreemdeling in persoon niettemin uitkeringen, ontheffingen, verstrekkingen, voorzieningen, enz., zou kunnen verkrijgen.
     2. Voorts moet voorkomen worden dat de illegalen en (nog) niet-toegelatenen een schijn van volkomen legaliteit kunnen verwerven. Hier doelen wij vooral op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.