Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 409.
Handelingen II 1997-1998, blz. 3026-3033, 3208-3210.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 409 (198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 198f).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 31 maart 1998.

 

 

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 228, tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het tot stand brengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra. Inwerkingtreding: 1 augustus 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een deel van het speciaal onderwijs tezamen met het basisonderwijs te regelen in een Wet op het primair onderwijs, om een deel van het voortgezet speciaal onderwijs tezamen met het voortgezet onderwijs te regelen in de Wet op het voortgezet onderwijs, om het overige speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te regelen in een Wet op de expertisecentra en om enige technische wijzigingen aan te brengen in enkele andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

1

Wijziging, intrekking en plaatsing in Staatsblad van diverse wetten

 

Art. XXIII. Wijziging van de Beroepswet
In onderdeel A, punt 8, van de bijlage bij de Beroepswet wordt "de artikelen 38, 39, tweede lid, 43 en 43a van de Wet op het voortgezet onderwijs" vervangen door "de artikelen 38, 39, tweede lid, 43, 43a, 153, tweede lid, en 173 van de Wet op het voortgezet onderwijs", wordt "de artikelen 20, tweede lid, en 32 van de Wet op het basisonderwijs" vervangen door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.