Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WFV  INZAKE  MAXIMERING  PREMIEPERCENTAGE,  RIJKSBIJDRAGEN  ALGEMENE  OUDERDOMSVERZEKERING  EN  VORMING  SPAARFONDS  AOW

Versie 29 april 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 699.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4166-4187, 4241-4263, 4382-4383.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 699 (271, 271a, 271b).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 28 april 1998.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 262, tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW. Inwerkingtreding: 8 mei 1998, zie artikel II.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering aan een wettelijk maximum te binden en in verband met de financiering van deze verzekering te voorzien in de mogelijkheid van verstrekking van een rijksbijdrage en over te gaan tot de vorming van een Spaarfonds AOW;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet financiering volksverzekeringen  [MvT]
De Wet financiering volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. Spaarfonds AOW: het Spaarfonds AOW, bedoeld in artikel 31.
B.
[MvT]
Aan de tekst van artikel 5 wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en met rijksbijdragen.
C.
[MvT]
Artikel 10, eerste lid, tweede zin, wordt vervangen door: Het in de eerste zin bedoelde percentage is het totaal van het percentage, genoemd in artikel 10a, tweede lid, en de percentages die op grond van artikel 11 worden vastgesteld.
D.
[MvT]
Na artikel 10 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 10a.
[MvT]
-1. De premie voor de algemene ouderdomsverzekering bedraagt ten hoogste 16,5 procent.
-2. Onze Minister stelt het premiepercentage vast voor de algemene ouderdomsverzekering.
Art. 10b.
[MvT]
-1. Onze Minister kan bedragen vaststellen die als rijksbijdrage ten gunste komen van het Ouderdomsfonds.
-2. Onze Minister besluit jaarlijks of in het desbetreffende jaar een rijksbijdrage ten gunste van het Ouderdomsfonds komt.
-3. De omvang van een ten gunste van het Ouderdomsfonds komende rijksbijdrage wordt door Onze Minister bepaald.
E.
[MvT]
In artikel 11, eerste lid, vervalt "algemene ouderdomsverzekering en de".
F.
[MvT]
In artikel 29, eerste lid, wordt de aanduiding van de onderdelen b respectievelijk c gewijzigd in "c" respectievelijk "d" en wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:
b. rijksbijdragen als bedoeld in artikel 10b;.
G.
Na artikel 29 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x