blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 873

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Inhoud van het wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van de werknemersverzekeringswetten, Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW) en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); de volksverzekeringswetten, Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) wordt, in verband met het hierna vermelde arrest van de Hoge Raad, beoogd de samenhang tussen verzekeringsplicht en premieplicht te benadrukken, teneinde gratis verzekering te voorkomen van personen die door toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie als verzekerde voor de hiervoor genoemde regelingen worden aangemerkt en waar voor verzekerden krachtens nationaal recht een premieplicht geldt. Immers, verzekeringsplicht en premieplicht dienen met elkaar te zijn verbonden. Dit is in het overleg met de Tweede Kamer over het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 [zie Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, red.] ook benadrukt (Kamerstukken II 1985-1986, 19 615, nrs. 1-2, blz. 14). In dit verband moeten deze wijzigingen dan ook niet worden beschouwd als een inhoudelijke wijziging ten opzichte van het verleden, maar als een verduidelijking van het beleid zoals dat tot nog toe door de regering op dit punt is gevoerd.

 

2. Inhoud van het wetsvoorstel


     Aanleiding tot het wetsvoorstel is een arrest van de Hoge Raad van 8 juli 1997, nr. 31 540.¹ In deze zaak gaat het om iemand die in België woont en in Nederland als zelfstandige werkt. In een dergelijke grensoverschrijdende situatie dient aan de hand van de bepalingen van titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149) ²  blz. 2  (verder te noemen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.