Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  TERUGVORDERING  EN  VERHAAL  IN  VERBAND  MET  HERZIENING  VAN  HET  DEBITEURENBELEID

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1997-1998, 25 661

Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Redenen voor aanpassing van het debiteurenbeleid
3 Maatregelen met betrekking tot een aanpassing van het debiteurenbeleid
3.1 Algemeen
3.2 Verruiming terugvorderingsbepalingen
3.3 Wijziging van de financiŽle verhouding ontvangsten terugvordering en verhaal
3.4 Technische wijzigingen verhaal
4 Uitvoeringsaspecten
5 FinanciŽle paragraaf debiteuren
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m XVIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het voorliggende voorstel van wet heeft betrekking op de vaststelling van enkele maatregelen die beogen een bijstelling mogelijk te maken van het tot nu toe gevoerde beleid ter zake van debiteuren in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Bedoelde maatregelen beogen de gemeenten in staat te stellen om een efficiŽnter en doelmatiger debiteurenbeleid te voeren. De maatregelen omvatten:
- een versoepeling van de terugvorderingsbepalingen;
- een wijziging van de financiŽle verhouding met betrekking tot de ontvangsten voortvloeiende uit terugvordering en verhaal van bijstand; en
- een aantal technische wijzigingen inzake het verhaal welke moeten bijdragen aan een verbetering van de uitvoering van het verhaalshoofdstuk van de Abw.

     Met de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 248) zijn de terugvorderingsbepalingen in de sociale zekerheid geharmoniseerd. Het kabinet kiest ervoor om deze rblz.|2| harmonisatie van de terugvorderingsbepalingen in het onderhavig wetsvoorstel te handhaven. Voorgesteld wordt derhalve om zowel voor de Abw, Ioaw en Ioaz als voor de socialeverzekeringswetten een versoepeling van de terugvorderingsbepalingen door te voeren.

 

2. Redenen voor aanpassing van het debiteurenbeleid


a. Toename aantal debiteuren / hoog uitstaand saldo

     Geconstateerd is dat het aantal debiteuren en het bedrag aan vorderingen vanaf het jaar 1992 in omvang is toegenomen. Het oplopen van het uitstaande saldo wordt veroorzaakt doordat de groei in de gerealiseerde ontvangsten achterblijft bij de toename van het jaarlijks op te voeren bedrag aan nieuwe vorderingen betreffende terugvordering en verhaal van bijstand.
     Voor de toename van het aantal debiteuren en het uitstaande saldo is een aantal oorzaken aan te wijzen. De oorzaken hebben niet elk afzonderlijk tot

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x