Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 25 817.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4846-4858, 4984.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 817 (305, 305a).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1410.

 

 

WET van 22 april 1998, Stb. 1998, 289, tot wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie). Inwerkingtreding: 1 juli 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet te wijzigen opdat aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid wordt toegedeeld om een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen in categorieën van gevallen waarin het gezamenlijk inkomen van de huurder en de medebewoners vóór het einde van het subsidietijdvak aanmerkelijk lager is geworden dan het rekeninkomen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Aan het slot van onderdeel c van artikel 43, tweede lid, van de Algemene bijstandswet wordt ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.