Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 25 721.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4737-4749, 4775-4785, 4984.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 721 (303, 303a, 303b, 303c, 303d).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 23 juni 1998.

 

 

WET van 24 juni 1998, Stb. 1998, 370, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten). Inwerkingtreding: 26 juni 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling in de loonbelasting en vennootschapsbelasting ter zake van aandelenoptierechten welke in het kader van de dienstbetrekking zijn verkregen, aan te passen en een aanpassing in de Coördinatiewet Sociale Verzekering aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Aan artikel 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.