Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANPASSING  HEFFING  TER  ZAKE  VAN  AANDELENOPTIERECHTEN

Versie 24 juni 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 721.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4737-4749, 4775-4785, 4984.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 721 (303, 303a, 303b, 303c, 303d).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 23 juni 1998.

 

 

WET van 24 juni 1998, Stb. 1998, 370, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten). Inwerkingtreding: 26 juni 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling in de loonbelasting en vennootschapsbelasting ter zake van aandelenoptierechten welke in het kader van de dienstbetrekking zijn verkregen, aan te passen en een aanpassing in de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Aan artikel 8, tweede lid, van de Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering wordt toegevoegd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x