Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 336.
Handelingen II 1997-1998, blz. 3363.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 336 (292, 292a, 292b).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 9 juni 1998.

 

 

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 394, houdende regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet). Inwerkingtreding: 1 april 1999 (Stb. 1999, 143).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanuit het oogpunt van de volksgezondheid noodzakelijk is voorzieningen te treffen ter afwending van de gevaren die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  VII

Overige bepalingen

 

Art. 39.
Onderdeel H van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.