Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 23 580.
Handelingen II 1997-1998, blz. 582-591, 919-925, 1391-1392.
Kamerstukken I 1997-1998, 23 580 (105, 105a, 105b, 105c).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1570-1588, 1604-1620.

 

 

WET van 25 mei 1998, Stb. 1998, 403, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1998). Inwerkingtreding: artikelen 73, 74 en 75 1 oktober 2005 (Stb. 2005, 473), zie artikel 74.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen inzake de bescherming van natuur en landschap en dat het voorts wenselijk is een wettelijke grondslag te geven aan het verlenen van bijdragen ter bevordering en ondersteuning van het beleid inzake natuur en landschap alsmede aan het verlenen van vergoedingen ter zake van het op vrijwillige basis richten of mede richten van de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven, binnen daartoe aangewezen gebieden, op het beheer van natuur en landschap;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  XI

Slot- en overgangsbepalingen

 

Art. 73.
De bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.