blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 618

Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in socialeverzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Hoofdlijnen
2 De juridische positie van de werknemer tijdens onbetaald verlof
3 De consequenties en knelpunten bij het ontstaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid tijdens onbetaald verlof
3.1 Het recht op loondoorbetaling
3.2 ZW- en WAO-verzekering tijdens het onbetaald verlof
3.3 De ZW- en WAO-verzekering bij het einde van het onbetaald verlof
4 Werkloosheid
5 Ziekenfondsverzekering en onbetaald verlof
6 Inkomensafhankelijke regelingen
7 Ouderschapsverlof
8 Aanvullende pensioenen
9 Budgettaire consequenties
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1. Hoofdlijnen


     In de nota "Om de kwaliteit van Arbeid en Zorg: Investeren in verlof" (Kamerstukken II 1994-1995, 24 332) heeft de regering voorstellen gedaan om de combineerbaarheid van betaalde arbeid met andere verantwoordelijkheden (zorgtaken, educatie, maatschappelijke participatie) te verbeteren. Het toewerken naar een andere arbeidsorganisatie, waarin betaalde arbeid, zorg en andere verantwoordelijkheden op een evenwichtiger wijze verdeeld kunnen worden, vergt de inzet van een combinatie van faciliteiten. Verloffaciliteiten zijn belangrijke elementen in dit kader.

     Deze andere arbeidsorganisatie is niet alleen in het belang van de individuele werknemers. Immers de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, waarbij deeltijdfaciliteiten en verloffaciliteiten een belangrijke ondersteunende rol spelen, zal de arbeidsparticipatie van met name vrouwen ten goede komen en resulteren in een groeiend arbeidsaanbod. Scholingsverlof zal leiden tot een verbetering van de beroepskwalificatie, een beter gebruik van het menselijk kapitaal en zo bijdragen aan de realisatie van sociale én economische doelstellingen. Daarnaast kan door scholings- en omscholingsverlof een voortijdige uitstroom uit het arbeidsproces naar de sociale zekerheid worden voorkomen. Ook mag worden aangenomen dat bij onbetaald verlof een gedeelte van de banen herbezet zal worden door uitkeringsgerechtigden, hetgeen zal resulteren in een verminderd beroep op de sociale zekerheid. Het toewerken naar de andere arbeidsorganisatie met flexibele verloffaciliteiten is derhalve een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: overheid, werkgevers en werknemers. De afgelopen jaren zijn door betrokken partijen verschillende activiteiten ondernomen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstelling. Zo is de diversiteit aan verlofvormen en het deeltijdwerken toegenomen. De regering ziet haar rol met name in het wegnemen van bestaande belemmeringen en het aandragen van bouwstenen voor toekomstige maatregelen.

      blz. 2  De regering heeft in de nota "Om de kwaliteit van Arbeid en Zorg: Investeren in verlof" aangegeven belemmeringen in de sociale zekerheid bij het opnemen van onbetaald verlof weg te willen nemen. Voorkomen moet worden dat werknemers als gevolg van het verliezen van hun rechten op een sociale verzekering afzien van onbetaald verlof. Ook voor werkgevers moeten belemmeringen om werknemers met onbetaald verlof te laten gaan zoveel mogelijk worden weggenomen. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt aan dit voornemen een nadere uitwerking gegeven. Het kabinet heeft een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd die bepalen op welke wijze deze belemmeringen, in een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en overheid, kunnen worden weggenomen: ¹
* Met het wegnemen van belemmeringen voor het opnemen van het onbetaald verlof wordt geen wettelijk recht op onbetaald verlof geïntroduceerd. Het onbetaalde verlof komt in overleg tussen werkgevers en werknemers tot stand en de rol van de overheid beperkt zich in dit kader tot het wegnemen van belemmeringen op het terrein van de sociale zekerheid.
* Bij het wegnemen van belemmeringen in de sociale zekerheid gaat het om onbetaald verlof opgenomen met welk doel dan ook, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zorgverlof, educatief verlof of sabbatsverlof.
* Het wegnemen van deze belemmeringen geschiedt vooralsnog voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.