Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 22 969.
Handelingen II 1994-1995, blz. 3869-3877, 4048-4051, 6071-6087, 6109-6134; 1995-1996, blz. 203-204, 342-343.
Kamerstukken I 1995-1996, 22 969 (34, 34a, 34b, 34c); 1996-1997, 22 969 (133, 133a, 133b); 1997-1998, 22 969 (297, 297a, 297b).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1739-1747, 1751-1757.

 

 

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 445, tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen.¹ Inwerkingtreding: 1 december 1998 (Stb. 1998, 622).

1. De niet-officiële citeertitel van deze wet luidt Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Faillissementswet regels te geven omtrent de sanering van schulden van natuurlijke personen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IIb.
Aan onderdeel A (Ministerie van Justitie) van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.