Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 25 672.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4570-4584, 4769, 6189-6192, 6193-6194.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 672 (301); 25 672 (297a, 297b).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1739-1747, 1751-1757.

 

 

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 447, tot wijziging van enige onderdelen van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445). Inwerkingtreding: 1 december 1998 (Stb. 1998, 622).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Kamerstukken 22 969) op enige onderdelen te wijzigen teneinde een vereenvoudigde afwikkeling van schuldsaneringsregelingen mogelijk te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Indien het bij koninklijke boodschap van 28 december 1992 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Kamerstukken 22 969) ยน tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
(...)
D.
Na het nieuwe artikel IIa wordt een nieuw artikel IIb ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.