Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

TWEEDE  INVOERINGSWET  SCHULDSANERINGSREGELING  NATUURLIJKE  PERSONEN

Versie 1 juli 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 961.
Handelingen II 1997-1998, blz. 5950.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 961 (358, 358a).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1770-1771, zie vergadering d.d. 29 juni 1998.

 

 

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 448, tot aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen). Inwerkingtreding: 1 december 1998 (Stb. 1998, 622).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele aanvullende regelingen te geven tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4:35, tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "surseance van betaling is verleend" vervangen door: surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
B.
In artikel 8:22, eerste lid, wordt de zinsnede "surseance van betaling" vervangen door: surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

 

Art. VIII.
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x