Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ABW  IN  VERBAND  MET  BIJSTANDVERLENING  AAN  ZELFSTANDIGEN  IN  BUITENLAND

Versie 1 juli 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 25 822.
Handelingen II 1997-1998, blz. 5842.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 822 (368).
Handelingen I 1997-1998, zie vergadering d.d. 29 juni 1998.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 451, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden. Inwerkingtreding: 25 september 1998 (Stb. 1998, 555).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om regels te stellen omtrent de verlening van bijstand aan zelfstandigen, die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Na artikel 25 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:
Art. 25a.
De bijstand die met toepassing van artikel 144a wordt verleend, heeft voorlopig de vorm van een renteloze geldlening. Het bepaalde bij en krachtens artikel 23, tweede lid, is op deze geldlening van overeenkomstige toepassing.
B.
[MvT]
Na artikel 144 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x