Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  HUISVESTINGSWET,  WONINGWET  EN  ENIGE  ANDERE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  INTEGRATIE  WOONWAGEN-  EN  WOONSCHEPENREGELGEVING

Versie 1 juli 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 333.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4413-4441, 5419-5420.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 333 (313, 313a, 313b, 313c).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1770-1771.

 

 

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving. Inwerkingtreding: 1 maart 1999 (Stb. 1998, 656).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de integratie van de regeling voor woonwagenbewoners in de reguliere wetgeving te voltooien, alsmede regels ten aanzien van ligplaatsen voor woonschepen in de reguliere wetgeving op te nemen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet voorzieningen gehandicapten wordt gewijzigd als volgt:
De subonderdelen 2 en 3 komen te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x