Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 333.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4413-4441, 5419-5420.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 333 (313, 313a, 313b, 313c).
Handelingen I 1997-1998, blz. 1770-1771.

 

 

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving. Inwerkingtreding: 1 maart 1999 (Stb. 1998, 656).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de integratie van de regeling voor woonwagenbewoners in de reguliere wetgeving te voltooien, alsmede regels ten aanzien van ligplaatsen voor woonschepen in de reguliere wetgeving op te nemen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet voorzieningen gehandicapten wordt gewijzigd als volgt:
De subonderdelen 2 en 3 komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.