Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 533.
Handelingen II 1997-1998, blz. 4911-4941, 4989-5027, 5029-5035, 5205-5209.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 533 (309, 309a, 309b, 309c, 309d); 1998-1999, 25 533 (11 (herdr.), 11a).
Handelingen I 1998-1999, zie vergadering d.d. 13 oktober 1998.

 

 

WET van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet). Inwerkingtreding: 15 december 1998 (Stb. 1998, 664).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de algehele liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuur en de telecommunicatiediensten wenselijk is regels te stellen ter waarborging van een samenhangende infrastructuur en ter bevordering van de daadwerkelijke mededinging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  19

Wijzigingen in andere wetten

 

Art. 19.1.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onderdeel D.2 vervangen door een onderdeel, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.