Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 25 175.
Handelingen II 1997-1998, blz. 5308-5313, 5424-5425.
Kamerstukken I 1997-1998, 25 175 (323, 323a, 323b, 323c).
Handelingen I 1998-1999, blz. 34-43, zie vergadering d.d. 27 oktober 1998.

 

 

WET van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht). Inwerkingtreding: 1 september 1999 (Stb. 1999, 265).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het fiscale procesrecht in overeenstemming te brengen met het bestuursprocesrecht zoals neergelegd in hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, en dat het in verband daarmee wenselijk is de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken te vervangen door een regeling in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Tariefcommissiewet opnieuw vast te stellen en wijzigingen aan te brengen in een aantal andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III. Wijziging van andere wetten
A.
In artikel 1:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht vervalt ", de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken" en wordt na "van toepassing" toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.