Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OVERHEIDSVERTEGENWOORDIGERS  IN  SECTORRADEN

Versie 26 november 1998

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 121.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1069.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 121 (69).
Handelingen I 1998-1999, zie vergadering d.d. 24 november 1998.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 26 november 1998, Stb. 1998, 670, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden). Inwerkingtreding: 11 december 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 te wijzigen zodat sectorraden kunnen worden gevormd waarvan bestuursleden worden benoemd door rechtspersonen of bestuursorganen die door de minister zijn aangewezen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 56 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
2. Aan Artikel 56 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x